VAŠA ZAŠTITA OD NEJONIZUJUĆEG ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA

ŠTA JE ELEKTROMAGNETNO ZRAČENJE?
Energija koja se kroz prazan prostor ili materijalnu sredinu širi u obliku elektromagnetnih talasa predstavlja elektromagnetno (EM) zračenje. Iako sve vrste elektromagnetnog zračenje putuju istim brzinom, brzinom svetlosti, one se razlikuju po frekvencijama i talasnim dužinama, i različito reaguju sa materijom.
EM zračenje se deli na jonizujuće i nejonizujuće. Kod jonizujućeg zračenja talasi nose veliku energiju koja može da ošteti molekule i raskine hemijske veze. Nasuprot tome, energija nejonizujuće zračenje ne može neposredno promeniti strukturu ćelija i molekula.
Zato je njihova opasnost po ljudsko zdravlje mnogo manja, ali ipak konstantno prisutna i dugotrajna, i iz tog razloga zaslužuje našu pažnju i opreznost.
U svakom trenutku izloženi smo različitim elektromagnetnim zračenjima. Ta zračenja su sastavni deo prirode, naše životne sredine i našeg života. Sunčevo zračenje je osnovno EM zračenje bez kojeg ne bi bilo života na Zemlji. EM zračenje takođe emituje sama Zemlja, a do Zemlje stižu i razne vrste zračenja iz kosmosa.
Čovek je pronašao načine da proizvede EM talase u svim delovima EM spektra i da ih stavi u upotrebu.
Treba takođe imati na umu da kristali (prirodni minerali) kao i svaka naša misao, osećaj i želja imaju svoj frekventni opseg.

Primeri korišćenja EM talasa

Bez mobilnog telefona život savremenog čoveka je teško zamisliti a većina ljudi i ne razmišlja o tome da li i koliko taj uređaj zrači. To je pokazalo i istraživanje u okviru projekta LEXNET (Low EMF Exposure Networks), pod pokroviteljstvom Evropske unije, u periodu od novembra 2012. do oktobra 2015. godine, u kom je učestvovao i Telekom Srbija u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu.
U okviru naučno-istraživačkog projekta LEXNET, pod pokroviteljstvom Evropske unije učestvovalo je 17 partnera iz devet zemalja: Nemačka, Francuska, Velika Britanija, Španija, Belgija, Portugal, Rumunija, Crna Gora i Srbija. Partneri su bili operatori, proizvođači opreme, istraživački centri i univerziteti.Cilj projekta je bio razvoj efektivnih mehanizama za smanjenje EM zračenja u bežičnim mrežama za najmane 50% bez ugrožavanja kvaliteta usluge. Drugi cilj je bio i bolje upoznavanje javnosti sa stvarnim doprinosima pojedinih izvora zračenja ukupnoj izloženosti ljudi i životne sredine. Rezultati istraživanja su objavljeni na web stranici projekta. http://www.lexnet.fr/
Više informacija od samih učesnika LEXNET projekta možete pronaći na stranici B92 Koliko mobilni telefoni “zrače” i kako da se zaštitimo?
Tu se, pored ostalog, navodi da u uslovima lošeg signala, (jedna ‘crtica’ na telefonu), čovek za vrlo kratko vreme od svog telefona primi dozu zračenja, kakvu od bazne stanice ne primi i za nekoliko godina.

Šta sve treba da znamo o mobilnoj telefoniji?
Mobilna telefonija govor i podatke prenosi putem EM talasa koje emituju i primaju antene na baznim stanicama i mobilnim telefonima. Kada je bazna stanica daleko, telefon prima slab signal ili je van dometa i tada telefon zrači punom snagom da bi ga bazna stanica „videla“. Prilikom telefoniranja u pokretu, uređaj razmenjuje podatke sa jednom ili više baznih stanica.

Šta je još važno da znamo?
Zanimljiva je činjenica da većina ljudi smatra da su izloženi samo zračenju bazne stanice, a da telefoni ne zrače. Nivo zračenja baznih stanica je pod strogom kontrolom države. Takođe, proizvođači mobilnih telefona su u obavezi da u uputstvu za upotrebu uređaja navedu maksimalne vrednosti specifične stope apsorpcije energije elektromagnetnog zračenja (SAR) koje potiče od telefona, a evropska i domaća regulativa propisuje 2W/kg kao graničnu vrednost SAR-a lokalizovanog na glavu i trup.
Većina proizvođača telefona omogućava vam da proverite SAR za svoj uređaj i to na zvaničnim sajtovima, u slučaju da ste izgubili svoje uputstvo.

Da li mobilni telefon zrači i kada se ne koristi?
Da, ali u manjoj meri nego u aktivnom režimu jer telefon povremeno emituje određene signale ka baznoj stanici, a aplikacije na pametnim telefonima povremeno komuniciraju sa svojim serverima i kad ih ne koristite.

Poslednjih decenija objavljeno je više desetina hiljada naučnih članaka koji se bave uticajem EM zračenja na ljude. Za više informacija, posetite:

Electromagnetic fields and public health: mobile phones
Mobile phones

Upotrebom Perun protector-a jača se i harmonizuje biopolje čoveka i umanjuju negativni biološki efekti nejonizujućeg elektromagnetnog zračenja emitovanog iz različitih izvora kao što su 5G, 4G, 3G, 2G bazne stanice, mobilni telefoni, tableti, kompjuteri, ruteri za WiFi, smart satovi, bežične slušalice i drugi uređaji za bežičnu komunikaciju. Sprečava se dalje kumuliranje elektrosmoga u ljudskom organizmu i omogućava neometani protok bioenergije kroz celo telo, a samim tim se umanjuju negativne posledice uzrokovane prekomernom izloženošću EM zračenjima. Perun protector deluje u radijusu od 1m. Pametno koristite mobilni telefon i zalepite protector! Osim primene na mobilne telefone, protektor možete koristiti i za računare, prenosne računare, tablete i druge uređaje.
Protektor ne smanjuje zračenje mobilnog telefona i drugih uređaja za bežične komunikacije jer u tom slučaju uređaj ne bi obavljao svoju funkciju. Protektor jača vaše biopolje!

Protector nije medicinsko sredstvo i nije zamena za klasičnu medicinsku terapiju.


Perun protektor
Perun protektor
Perun protektor Go to top